Documenten

Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Dit Nationaal hervormingsprogramma (NHP) is het resultaat van coördinatiewerk dat werd opgestart meerdere maanden voordat de regeringen zich genoodzaakt zagen draconische maatregelen tegen de verspreiding en de socio-economische gevolgen van Covid-19 te nemen. Aangezien de werken eind maart 2020 al ver gevorderd waren, is beslist om de oorspronkelijke versie van het NHP te behouden en er een bijlage aan toe te voegen met de maatregelen die op de afsluitingsdatum van het document (21 april 2020) zijn genomen of gepland in het kader van de Covid-19-pandemie. Bijgevolg brengen de verschillende regeringen in de hoofdtekst van het NHP en in de hervormingsprogramma’s van de deelgebieden (bijlagen 1 tot 5) verslag uit van de structurele hervormingen sinds de landspecifieke aanbevelingen van 2019, en geven ze aan welke maatregelen al genomen zijn en in de nabije toekomst verwacht mogen worden, onafhankelijk van de context van de pandemie (tenzij anders vermeld); deze maatregelen kunnen evenwel worden herzien rekening houdend met de evoluerende context.

 29/04/2020    NRP 2020   NHP

2019
Nationaal Hervormingsprogramma 2019

In dit Nationaal hervormingsprogramma (NHP) brengen de verschillende regeringen verslag uit van de structurele hervormingen sinds de landspecifieke aanbevelingen van 2018, en geven ze aan welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. De maatregelen zijn complementair aan de begrotingsmaatregelen die in het Stabiliteitsprogramma uitgewerkt worden. Ze komen volgens de regeringen tegemoet aan de vaststellingen in het Landverslag, de landspecifieke aanbevelingen 2018, de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse, het traject naar het bereiken van de Europa 2020-doelstellingen, en ze dragen bij tot de uitvoering van de Europese pijler voor de sociale rechten. Speerpunten van 2018 en 2019 zijn werkgelegenheid, investeringen en mobiliteit.

 30/04/2019    NRP 2019   NHP

2018
Nationaal Hervormingsprogramma 2018

In dit Nationaal hervormingsprogramma (NHP) brengen de verschillende regeringen verslag van de structurele hervormingen sinds de landspecifieke aanbevelingen van 2017, en geven ze aan welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. De maatregelen zijn complementair aan de begrotingsmaatregelen die in het Stabiliteitsprogramma uitgewerkt worden. Ze komen volgens de regeringen tegemoet aan de vaststellingen in het Landverslag, de landspecifieke aanbevelingen 2017, de prioriteiten van de Jaarlijkse groeianalyse, het traject naar het bereiken van de Europa 2020- doelstellingen, en ze dragen bij tot de uitvoering van de Europese pijler voor de sociale rechten. Het NHP van dit jaar wordt voorgesteld in een context van bijzonder goede macro-economische resultaten van de Belgische economie. Die worden voorgesteld in hoofdstuk 2 en staan in een omgeving met relatief stabiele inkomensongelijkheid, die eerder laag is in vergelijking met andere EU-lidstaten.

 30/04/2018    NRP 2018   NHP

2017
Nationaal Hervormingsprogramma 2017

In het recente Landverslag over België is de Europese Commissie redelijk positief over de voortgang die is gemaakt met de structurele hervormingen van de economie. Tijdens de opmaak ervan hebben de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten de gelegenheid gehad de concepttekst te voorzien van opmerkingen en verduidelijkingen. Dat is als een meerwaarde ervaren.

In dit Nationaal Hervormingsprogramma brengen de verschillende regeringen verslag van de structurele hervormingen sinds de Landspecifieke Aanbevelingen van 2016, en geven ze aan welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. De maatregelen zijn complementair aan de begrotingsmaatregelen die in het Stabiliteitsprogramma uitgewerkt worden. Ze komen naar de mening van de regeringen tegemoet aan de vaststellingen in het Landverslag, de Landspecifieke Aanbevelingen 2016, de prioriteiten van de Jaarlijkse Groeianalyse en het traject naar het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen.

 27/04/2017    NRP 2017   NHP

2016
Nationaal Hervormingsprogramma 2016

Het is de overtuiging van de regeringen dat ze met de genomen en de geplande maatregelen uit dit NHP een antwoord bieden op de landenspecifieke aanbevelingen die België ontving van de Raad van juli 2015. Zoals blijkt uit dit programma, verloopt de concretisering van de Europese verbintenissen van België ook via een sterke betrokkenheid van de verschillende entiteiten in de Europese processen en projecten die ontwikkeld werden in het kader van de initiatieven van de Europa 2020-Strategie. Deze komt nog meer tot uiting in hoofdstuk 6 van dit programma.

 27/04/2016    NRP 2016   NHP

2015
Nationaal Hervormingsprogramma 2015

Dit Nationale Hervormingsprogramma bevat de structurele maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen genomen hebben in de laatste 12 maanden.

 06/05/2015     NRP 2015   NHP

2014
Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de Federale Regering en de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

 25/04/2014    NRP 2014   NHP

Advies van FRDO bij NHP 2014

 24/04/2014    CFDD - FRDO 14_1   Advies

2013
Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

 30/04/2013    NRP 2013   NHP

2012
Nationaal Hervormingsprogramma België 2012

Het nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

 01/07/2012    NRP 2012   NHP