Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

 De ambitieuze doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van 2011 worden bevestigd, niettegenstaande de economisch moeilijke omstandigheden. De laatste observaties van de meeste indicatoren geven aan dat de evoluties in de goede richting gaan en dat de evoluties voor een aantal van die indicatoren zelfs beter zijn dan de al zeer ambitieuze doelstellingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de indicatoren die verband houden met hernieuwbare energie en tertiair onderwijs. Anderzijds moet erkend worden dat sommige indicatoren, zoals de evolutie m.b.t. de sociale inclusie, teleurstellend zijn. Dit hangt ongetwijfeld samen met de moeilijke economische toestand. Bovendien is budgettaire consolidatie noodzakelijkvoor het behoud van onze welvaart en ons sociaal stelsel.

Daarenboven was de federale regering het ook eens over de noodzaak om een relanceplan op te stellen dat in juli 2012 het licht zag. Dit plan is een globale strategie om de relance van de economische activiteit en de versterking van het concurrentievermogen om economische groei en duurzame banen te bevorderen en de koopkracht te ondersteunen. Het is de wens van de federale regering dat deze strategie in overleg met de sociale partners en de Gewesten en Gemeenschappen verder wordt uitgewerkt.

Het is de overtuiging van de regering dat ze op die manier een antwoord biedt op de landenspecifieke aanbevelingen die België ontving in de Raad van juli 2012.

In dit nationaal hervormingsprogramma wordt ook gewaakt over een evenwichtige behandeling van de doelstellingen uit Europa 2020 en de antwoorden op de landenspecifieke aanbevelingen. Tegelijk wordt aandacht geschonken aan de engagementen die België nam in antwoord op het Euro Plus-pact en aan de door de Raad gesteunde prioriteiten van de Europese Commissie in de Annual Growth Survey van november 2012. Het is ook de overtuiging van de Belgische regeringen dat het Europees Semester de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (economische, sociale en milieudimensie) op een gelijkwaardige basis moet behandelen. Zoals blijkt uit dit programma, verloopt de concretisering van de Europese verbintenissen van België ook via een sterke betrokkenheid van de verschillende entiteiten in de Europese processen en projecten die ontwikkeld werden in het kader van de vlaggenschipinitiatieven van de EU2020-Strategie.

De diepgaande studie van de Europese Commissie2 nodigt België ook uit om een ambitieus beleid te voeren om de door de Europese Commissie geobserveerde macro-economische onevenwichten weg te werken. De Belgische regeringen zijn ervan overtuigd dat dit programma hieraan beantwoordt.

Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen. De programma’s van de Gewesten en de Gemeenschappen worden opgenomen als bijlage in dit programma en beschrijven de specifieke maatregelen die zij genomen hebben meer in detail3. De regeringen zijn verheugd dat de Europese Unie4 erkent dat, van alle EU-landen, de Belgische gewesten het sterkst betrokken zijn bij de opmaak van het nationale NHP. Ook de sociale partners en het middenveld werden verscheidene malen betrokken bij de opmaak en de voortgang van het programma.

De onderhandelingen over de aangekondigde zesde staathervorming vinden vooruitgang en moeten dit jaar leiden tot een aanpassing van de rol van de verschillende entiteiten. Dit programma kan ook melding maken van verschillende initiatieven van samenwerking tussen de federale en de regeringen van de verschillende gewesten met eerbied voor ieders bevoegdheden en met het oog op het verhogen van de efficiëntie in het land.

Het Nationaal Hervormingsprogramma werd ook in het federale parlement besproken.