Nationaal Hervormingsprogramma - Belg√Įe 2016

Dit Nationale Hervormingsprogramma bevat de structurele maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen genomen hebben in de laatste 12 maanden en die tot tweeledig doel hebben:

  1. een antwoord te bieden op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad aan BelgiŽ in juli 2015, met uitzondering van de aanbeveling m.b.t. de begroting en de overheidsschuld, die in het Stabiliteitsprogramma 2016 wordt behandeld. Concreet gaat het om (1) het afstemmen van de wettelijke pensioenleeftijd op de levensverwachting, (2) een grondige hervorming van de fiscaliteit gericht op onder meer het verbreden van de belastinggrondslag en het verlichten van de fiscale druk op arbeid, (3) het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt door de financiŽle prikkels die de beslissing om aan het werk te gaan ontmoedigen weg te werken, de toegang voor bepaalde doelgroepen te vergroten en het onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van bepaalde vaardigheden aan te pakken, en tenslotte (4) de competitiveit te herstellen.
  2. het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020- strategie op het vlak van werk, O&O en innovatie, onderwijs en vorming, energie en klimaat, en sociale inclusie te verzekeren.

De laatste beschikbare cijfers (2014) over de vooruitgangsindicatoren m.b.t. de Europa 2020- doelstellingen, schetsen een eerder bemoedigend beeld. Zo ligt de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen sinds de economische crisis onder haar vastgestelde traject, maar daar staat tegenover dat zowel de werkzaamheid van vrouwen en oudere werknemers stijgt en dat het verschil in werkzaamheidsgraad tussen Belgen en niet-EU burgers afneemt, net zoals het percentage jongeren dat niet werkt en geen opleiding volgt. Het aandeel jonge dertigers met een diploma hoger onderwijs gaat in stijgende lijn, terwijl het aandeel vroege schoolverlaters blijft dalen. Ook op het vlak van de O&O-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het primaire energieverbruik zit België min of meer op het traject om de respectieve doelstellingen te halen. Het terugdringen van het risico op armoede en sociale uitsluiting verloopt daarentegen een stuk moeilijker.

De Belgische regeringen hebben hun sterke engagement t.o.v. het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen bevestigd. Tot de maatregelen die zij daartoe genomen hebben en die vermeld worden in dit Nationale Hervormingsprogramma, behoren o.a.: de pensioenhervorming van augustus 2015, de tax shift (waaronder de verlaging van de werkgeversbijdragen, de verhoging van de beroepskostenaftrek, de verhoging van het belastingvrije minimum en de wijzigingen in de tarieven en schijven van het barema van de personenbelasting), het stimuleren van wendbaar, werkbaar werk, het federale plan voor de kleine en middelgrote ondernemingen en het akkoord tussen de gewesten over de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen.