Nationaal Hervormingsprogramma 2016

Het is de overtuiging van de regeringen dat ze met de genomen en de geplande maatregelen uit dit NHP een antwoord bieden op de landenspecifieke aanbevelingen die België ontving van de Raad van juli 2015. Zoals blijkt uit dit programma, verloopt de concretisering van de Europese verbintenissen van België ook via een sterke betrokkenheid van de verschillende entiteiten in de Europese processen en projecten die ontwikkeld werden in het kader van de initiatieven van de Europa 2020-Strategie. Deze komt nog meer tot uiting in hoofdstuk 6 van dit programma.

In het landenrapport nodigt de Europese Commissie België uit om een ambitieus beleid te voeren. De regeringen zijn van mening dat dit programma hieraan tegemoetkomt. Tegelijk oordeelt de Europese Commissie dat, in tegenstelling tot de voorbije 3 jaar, België niet langer macro-economische oneven-wichten kent, in het kader van de procedure van macro-economische onevenwichten. Dit wordt door de regeringen gezien als een aanmoediging om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De structurele maatregelen opgenomen in dit NHP zijn gericht op de houdbaarheid van ons samenle-vingsmodel op middellange en lange termijn. De maatregelen zijn complementair aan de begrotings-maatregelen die in het stabiliteitsprogramma worden gedetailleerd. Voor de regeringen maken de structurele en begrotingsmaatregelen uiteraard deel uit van een geheel. Uit het geheel van maatregelen komen volgende prioriteiten naar voren.

De tax shift is een eerste prioriteit. Het is de overtuiging dat een lagere belasting op arbeid een nood-zaak vormt voor een verhoging van onze werkzaamheidsgraad. Zowel uit de macro-economische voor-uitzichten uit dit programma (zie hoofdstuk 2), als uit de onafhankelijke analyses van het Federaal Planbureau als de Nationale Bank van België blijkt dat het beleid vruchten afwerpt op het gebied van de werkgelegenheid.

Een toename van de werkzaamheidsgraad zal ook bevorderd worden door een modernisering van het arbeidsrecht en door bijzondere aandacht te besteden aan doelgroepen.

In de voorbije jaren werd de loonkostentoename beperkt door een tijdelijke schorsing van het indexe-ringsmechanisme en door een beperking van de toename van de brutolonen buiten indexering. Hier-door verbetert de loonkostenconcurrentie aanzienlijk. Een discussie over de hervorming van de wet van 1996 met betrekking tot de loonvorming zal plaatsvinden voor de zomer.

In het programma is gepoogd om de maatregelen van de voorbije 12 maanden in deze, maar ook in andere domeinen, te hernemen, alsook de prioriteiten voor de komende maanden voor te stellen.

De hervormingsprogramma’s van de gewesten en gemeenschappen (bijlagen 1 tot en met 5) maken een integraal deel uit van het NHP. Zij geven een uitvoerige toelichting bij de maatregelen van de gewesten en gemeenschappen ter uitvoering van de landenspecifieke maatregelen. In deze programma’s worden ook de voortgang inzake de regionale Europa 2020-doelstellingen in beeld gebracht en de maatregelen die deze ondersteunen.