Nationaal Hervormingsprogramma - Belgïe 2017

Dit Nationaal Hervormingsprogramma bevat de structurele maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen genomen hebben gedurende de laatste 12 maanden, en die tot tweeledig doel hebben:

  • een antwoord te bieden op de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad aan België in juli 2016, met uitzondering van de aanbeveling m.b.t. de begroting en de overheidsschuld, die in het Stabiliteitsprogramma 2017 wordt behandeld. Concreet gaat het om (1) de begrotingsconsolidatie voort te zetten, de bijbehorende doelstellingen over de overheidsniveaus te verdelen en het belastingstelsel te vereenvoudigen, (2) de lonen beter in de pas te laten lopen met de productiviteit en de evoluties in de buurlanden, te zorgen voor een doeltreffend activeringsbeleid, en het onderwijs en de beroepsopleidingen te hervormen, en (3) de innovatie te bevorderen door investeringen in op kennis gebaseerd kapitaal, de concurrentie in de zakelijke dienstverlening en de detailhandel te vergroten, en te investeren in vervoersinfrastructuur en energieopwekkingscapaciteit.
  • het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020- strategie op het vlak van werk, O&O en innovatie, onderwijs en vorming, energie en klimaat, en sociale inclusie te verzekeren.

De laatste beschikbare cijfers (2015) over de vooruitgangsindicatoren m.b.t. de Europa 2020- doelstellingen, schetsen een eerder bemoedigend beeld. Zo ligt de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen sinds de economische crisis onder haar vastgestelde traject, maar daar staat tegenover dat de werkzaamheid van oudere werknemers stijgt en het verschil in werkzaamheidsgraad tussen Belgen en niet-EU burgers afneemt. De gunstige evoluties van de werkzaamheid van vrouwen en het percentage jongeren dat niet werkt en geen opleiding volgt lijken dan weer een pas op de plaats te maken. Hetzelfde geldt voor het aandeel jonge dertigers met een diploma hoger onderwijs hoewel dat nog steeds duidelijk boven het EU-gemiddelde ligt. Het aandeel voortijdige schoolverlaters blijft wel een dalende trend vertonen. Ook op het vlak van de O&O-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het primaire energieverbruik zit België min of meer op het traject om de respectieve doelstellingen te halen. Het terugdringen van het risico op armoede en sociale uitsluiting verloopt daarentegen een stuk moeilijker.
 
De Belgische regeringen hebben hun sterke engagement t.o.v. het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen bevestigd. Tot de belangrijkste maatregelen die zij daartoe genomen hebben en die vermeld worden in dit Nationaal Hervormingsprogramma, behoren de herziening van de Loonkostenwet uit 1996, programma’s voor armoedebestrijding, en plannen voor strategische investeringen en de energietransitie. Daarnaast is er vooruitgang geboekt met bevordering en financiering van innovatie, de interne markt voor gereglementeerde beroepen, de modernisering van de industrie, de bevordering van het ondernemerschap, de hervorming van het onderwijs en de concurrentie in de detailhandel