Nationaal Hervormingsprogramma - Belgi√ę 2015

Dit Nationale Hervormingsprogramma bevat de structurele maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen genomen hebben in de laatste 12 maanden en die tot tweeledig doel hebben:
  1. een antwoord te bieden op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad aan BelgiŽ in 2014, met name een grondige hervorming van de fiscaliteit en de arbeidsmarkt, het opvangen van de kosten van de vergrijzing, het vergroten van het concurrentievermogen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De aanbeveling m.b.t. de begroting en de overheidsschuld wordt behandeld in het Stabiliteitsprogramma 2015.
  2. het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in de Europa 2020- strategie op het vlak van werk, O&O en innovatie, onderwijs en vorming, energie en klimaat, en sociale inclusie te verzekeren.

De Belgische regeringen hebben hun sterke engagement t.o.v. het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen bevestigd. In dat verband schetsen de huidige voortgangsindicatoren over het algemeen een bemoedigend beeld, ook al blijft de moeilijke economische toestand merkbaar. Zo blijft de totale werkzaamheidsgraad vrijwel constant in 2014, maar lijkt de werkzaamheid van vrouwen en oudere werknemers (55-64) wel toe te nemen. Het verschil in werkzaamheidsgraad tussen Belgen en niet-EU burgers neemt af, net als het percentage jongeren dat niet werkt en ook geen opleiding volgt. Het aandeel jonge dertigers met een diploma hoger onderwijs gaat in stijgende lijn, terwijl het aandeel vroege schoolverlaters blijft dalen. Ook op het vlak van de O&O-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het primaire energieverbruik zit België min of meer op het traject om de respectieve doelstellingen te halen. Het terugdringen van het risico op armoede en sociale uitsluiting verloopt daarentegen een stuk moeilijker en van een trend in de goede richting is voorlopig geen sprake.

Tot de maatregelen die de regeringen genomen hebben om de evolutie door te trekken of waar nodig bij te sturen en die vermeld worden in dit Nationale Hervormingsprogramma, behoren o.a.: de verschuiving van lasten op arbeid naar andere grondslagen; de hervorming van het pensioenstelsel; de indexsprong; de activering en inclusie in de arbeidsmarkt van jongeren, oudere werknemers en mensen die gedurende lange tijd niet gewerkt hebben en de afstemming van de vaardigheden van mensen op de vraag op de arbeidsmarkt; het KMO-plan en het start-up plan; het vereenvoudigen en reorganiseren van de subsidiëring van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; de kilometerheffing voor zware vrachtwagens en de hervorming van de groenestroomcertificaten; het aanpassen van sociale uitkeringen aan de welvaart ende gewestelijke plannen inzake armoedebestrijding.