Nationaal Hervormingsprogramma - Belgïe 2013

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

De ambitieuze doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van 2011 worden bevestigd, niettegenstaande de economisch moeilijke omstandigheden. De laatste observaties van de meeste indicatoren geven aan dat de evoluties in de goede richting gaan en dat de evoluties voor een aantal van die indicatoren zelfs beter zijn dan de al zeer ambitieuze doelstellingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de indicatoren die verband houden met hernieuwbare energie en tertiair onderwijs. Anderzijds moet erkend worden dat sommige indicatoren, zoals de evolutie m.b.t. de sociale inclusie, teleurstellend zijn. Dit hangt ongetwijfeld samen met de moeilijke economische toestand. Bovendien is budgettaire consolidatie noodzakelijkvoor het behoud van onze welvaart en ons sociaal stelsel.

Daarenboven was de federale regering het ook eens over de noodzaak om een relanceplan op te stellen dat in juli 2012 het licht zag. Dit plan is een globale strategie om de relance van de economische activiteit en de versterking van het concurrentievermogen om economische groei en duurzame banen te bevorderen en de koopkracht te ondersteunen. Het is de wens van de federale regering dat deze strategie in overleg met de sociale partners en de Gewesten en Gemeenschappen verder wordt uitgewerkt.